Договір
публічної оферти (приєднання) про надання юридичних послуг

Адвокат Боднар Ольга Володимирівна (фізична особа-підприємець Боднар Ольга Володимирівна) (далі – «Виконавець»), керуючись ст. ст. 633, 634, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України, та будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа (далі – «Замовник»), уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі – «Договір») на підставі наступних положень.

1. Терміни, що використовуються в Договорі
1.1. Публічна оферта (договір) – пропозиція Виконавця, у відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг на визначених умовах, адресована будь-якій юридичній особі, фізичній особі-підприємцю чи фізичній особі.
1.2. Юридичні послуги – послуги у вигляді складання позовної заяви, надання юридичних консультацій, моніторингу справи у суді, складання процесуальних документів та інших дій, передбачених обраним Замовником на сайті Виконавця пакетом послуг.
1.3. Замовник – юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, яка замовляє або має намір замовити юридичні послуги у Виконавця.
1.4. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: https://tviy-advokat.com.ua/, яка є основним джерелом інформування Користувача.
1.5. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

2. Предмет Договору
2.1. На підставі та на умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику юридичні послуги, а Замовник приймає зазначені послуги й оплачує їх.
2.2. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства України та домовленостями Сторін.

3. Порядок надання послуг
3.1. Щоб отримати юридичні послуги, Замовнику необхідно прийняти умови даного Договору.
3.2. Прийняти умови даного Договору можна виконавши наступні дії:
3.2.1. натисканням кнопки «Замовити» на сайті Виконавця та
3.2.2. здійснення Замовником оплати за надання послуг.
3.3. У випадку виконання Замовником дій, передбачених у п.3.2., такі дії Замовника будуть розглядатися Виконавцем як прийняття умов даного Договору.
3.4. У випадку прийняття Замовником умов даного Договору, Виконавець впродовж трьох робочих днів здійснює надання юридичних послуг.
3.5. Моментом фактичного надання юридичних послуг вважається здійснення Виконавцем будь-яких дій, передбачених даним Договором.

4. Оплата послуг
4.1. Вартість юридичних послуг згідно з даним Договором вказана на сайті Виконавця. Замовник оплачує юридичні послуги шляхом безготівкового перерахунку за допомогою банківської карти або в інший зручний спосіб.
4.2. Юридичні послуги надаються Замовнику за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на поточний рахунок Виконавця. Датою початку надання юридичних послуг Виконавцем є день надходження коштів на поточний рахунок Виконавця від Замовника.
4.3. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.
4.4. Повернення Замовнику оплати здійснюється лише за наступних умов:
4.4.1. у випадку дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Замовника та
4.4.2. до моменту фактичного надання Виконавцем юридичних послуг.

5. Права та обов’язки сторін
5.1. Виконавець зобов’язується:
5.1.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надати юридичні послуги, передбачені даним Договором.
5.1.2. Гарантувати конфіденційність наданої Замовником інформації.
5.1.3. Гарантувати повне збереження та повернення наданих Замовником оригіналів документів.
5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Змінювати порядок надання юридичних послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на сайті Виконавця.
5.2.2. В односторонньому порядку призупинити виконання даного Договору у випадку порушення Замовником умов даного Договору.
5.3. Замовник зобов’язується:
5.3.1. Дотримуватися умов даного Договору.
5.3.2. Ознайомитись з Договором, умовами надання юридичних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
5.3.3. Оплатити юридичні послуги відповідно до розділу 4 даного Договору.
5.3.4. Своєчасно та в повному обсязі надавати інформацію та документи, необхідні Виконавцеві для належного надання ним юридичних послуг.
5.4. Замовник має право:
5.4.1. Отримувати юридичні послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору.

6. Відповідальність сторін
6.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за наслідки надання Замовником неправдивої інформації.
6.3. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, третіх осіб.
6.4. Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цього Договору.
6.5. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню даного Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
6.6. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом семи календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
6.7. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше шести місяців, кожна із Сторін має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
6.8. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей, спорів та розбіжностей, пов’язаних із виконанням даного Договору, виключно шляхом переговорів.

7. Конфіденційність
7.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з надання юридичних послуг відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Замовником Виконавцеві, можуть бути розголошені останнім на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо.
7.2. Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої сторони за цим Договором, крім випадків передбачених законодавством України.

8. Персональні дані
8.1. Замовник здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних, зокрема на отримання, внесення в базу даних, знищення та інші дії, які може вчинити Виконавець з персональними даними Замовника в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер засобів зв’язку, електронної пошти, дані щодо місця проживання, відомості про з свідоцтва про шлюб, відомості з свідоцтва про народження дитини.
8.2. Виконавець зобов’язується відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного доступу до них.
8.3. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі сайту Виконавця, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин персональні дані Замовника можуть стати доступними й іншим особам. Замовник усвідомлює та погоджується з тим, що не буде висувати претензії до Виконавця у зв’язку з цим.

9. Прикінцеві положення
9.1. Виконавець може вносити зміни до умов даного Договору. При внесенні змін Виконавець розміщує оновлені умови Договору на сайті Виконавця.
9.2. Замовник розуміє і погоджуєтеся з тим, що використання юридичних послуг після зміни умов Договору розглядається Виконавцем як прийняття даних умов.
9.3. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.

10. Юридична адреса та банківські реквізити Виконавця
БОДНАР ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
46001, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Тараса Шевченка, буд. **, кв. **